November Schedule

Team Nov 01 Nov 08
Plays Ice Plays Ice
1 Stewart 5 3 6 1
2 Glenn 4 1 5 4
3 LeBreton 8 4 4 2
4 Ingleton 2 1 3 2
5 Sommerfeld 1 3 2 4
6 Kaye 7 2 1 1
7 Sneddon 6 2 8 3
8 Peachey 3 4 7 3
Team Nov 15 Nov 22
Plays Ice Plays Ice
1 Stewart 7 2 8 2
2 Glenn 6 3 7 4
3 LeBreton 5 1 6 1
4 Ingleton 8 4 5 3
5 Sommerfeld 3 1 4 3
6 Kaye 2 3 3 1
7 Sneddon 1 2 2 4
8 Peachey 4 4 1 2

Post expires at Thursday November 22nd, 2018